Latest News


Airdrops

How Does It Work and How to Get Crypto Airdrop?

A crypto airdrop is a marketing strategy in which a cryptocurrency project gives away free tokens to its users.

Read More

Venom Airdrop

Venom Foundation is licensed by the Abu Dhabi Global Market (ADGM),

Read More

Polygon ZkEVM Saga Quests Airdrop

Polygon recently launched its own zkEVM mainnet, and co-founder hinted on Twitter that there could be a MATIC airdrop for users!

Read More
How to buy USDT in Maldives

Dhicoins

ބިޓްކޮއިން (ބީޓީސީ) އަކީ 21 މިލިއަން ލިމިޓެޑް ސަޕްލައިއެއްގެ މައްޗަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ޑިޖިޓަލް ކަރަންސީއެކެވެ. މިފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރެއްްގެ ހުއްދައަކާއި ބޭންކް އެއްގެ ބޭނުމެއްނުޖެހެއެވެ

Read More