Latest News


Airdrops

How Does It Work and How to Get Crypto Airdrop?

A crypto airdrop is a marketing strategy in which a cryptocurrency project gives away free tokens to its users.

Read More
Dhicoin

BounceBit Airdrop

Building #BTC restaking infrastructure backed by blockchaincap and BreyerCap

Read More
How to buy USDT in Maldives

Dhicoins

ބިޓްކޮއިން (ބީޓީސީ) އަކީ 21 މިލިއަން ލިމިޓެޑް ސަޕްލައިއެއްގެ މައްޗަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ޑިޖިޓަލް ކަރަންސީއެކެވެ. މިފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރެއްްގެ ހުއްދައަކާއި ބޭންކް އެއްގެ ބޭނުމެއްނުޖެހެއެވެ

Read More